top of page

Özel Rehabilitasyon Merkezleri (Açılış Süreci)

Özel Rehabilitasyon Merkezi açma iş ve işlemleri

Özel Rehabilitasyon Merkezi nasıl açılır, istenene belgeler nelerdir, maliyeti nedir?
Rehabilitasyon Merkezi

ÖN GÖRÜŞME

 • Kurum-okul açmak isteyen müteşebbis bize ulaştıktan sonra;

 • Telefonda veya yüz yüze kısa bilgilendirme yapılır, randevulaştıktan sonra kurumun açılacağı binada veya

 • Büromuzda görüşülerek gerekli süreç başlar...


BİLGİLENDİRME - KEŞİF RAPOR HAZIRLANMASI

 • Ön Bilgilendirme ve Keşif Raporu Hazırlanması Kurumun açılacağı bina veya istenilen yer danışmanız tarafından ziyaret edilir. Kurum binası MEB Standartlar Yönergesi ve İtfaiye ile sağlık raporu yönünden incelenerek kurum açılmasının uygun olup - olmadığına dair Keşif Raporu hazırlanır,

 • Bina yoksa nasıl bir bina temin edileceği konusunda ilgililere bilgi verilir. Kurucu/Kurumu açacak kişi veya yetkili ile yüz yüze görüşülerek sonraki tüm aşamalar hakkında bilgi verilir.

 • Mutabakat sağlandıktan / karar verildiğinde Kurucu/Kurumu açacak kişi veya yetkili ile Danışmanlığımız arasında detaylı sözleşme imzalanır.

İNŞAAT - TADİLAT - BİNANIN HAZIRLANMASI

 • Bina; yapılan anlaşmaya göre (Müteşebbis veya tarafımızdan) tadilatı yapılır.

 • Eğitim Materyali (Derslikler, Bürolar vb) tamamlanarak eğitime hazır hale getirilir.

 • Müteşebbis yönlendirilerek (Tüzel veya Gerçek Kişi olarak) vergi dairesi kaydı yapılır.

 • Ticaret Odası veya Esnaf Odası kaydı yaptırılır.

 • Binaya ait tapu kira sözleşmesi varsa diğer belgeler hazırlanır.

 • Tadilat bitince yangın ruhsatı için İlgili Belediyeye başvurulur.

 • İş yerinin sağlık raporu için İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne başvurularak tüm belgeler hazırlanır.


TEKNİK RAPOR - YERLEŞİM PLANI

 • Tadilat bittikten sonra Mühendislik büromuz tarafından teknik (sağlamlık ve yapı analizi) raporu hazırlanır

 • Mühendislik büromuz tarafından yerleşim planı çizilir.


YAPILACAK İŞLER - HAZIRLANACAK BELGELER

 1. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olduğuna ilişkin yazılı beyanı.

 2. Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifade ile ortakların ve ortaklar arasında tüzel kişiler varsa o tüzel kişilerin de uyruğunun yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin ve varsa değişikliklerinin örneği.

 3. Kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin; kurumu açma, kapatma, devretme ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun da belirtildiği genel kurul veya yönetim kurulu kararının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği.

 4. Binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin teknik rapor ve ekler ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden SİM ve İTB belgeleri.

 5. Binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il veya ilçe ilgili sağlık birimince düzenlenen rapor.

 6. Binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor.

 7. Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı, okul ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı, binanın dış cepheleri ile bahçesini gösteren fotoğrafları ve bunların kayıtlı olduğu CD.

 8. Resmi okullardan farklı uygulama yapmak isteyen özel okullar için Bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan kurum yönetmelik taslağı ve CD’si.

 9. Resmi okullardan farklı uygulama yapmak istemeyen özel okullar için resmî benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulayacağına dair yazılı beyanı.

 10. Resmî veya özel okullarda benzeri olmayan öğretim programı ve/veya haftalık ders çizelgesi uygulayacak kurumlar için Bakanlıkça onaylanmak üzere öğretim programı ve/veya haftalık ders çizelgesinin taşınabilir elektronik kaydı.

 11. Resmî veya özel okullarda benzeri bulunan öğretim programı ve/veya haftalık ders çizelgesini uygulayacak kurumlar için bu yönde yazılı beyan.

 12. Okullar dışındaki kurumların uygulayacakları öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı.

 13. Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair yazılı beyan.

 14. Özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi sağlık hizmetleri alanı açacakların her bölüm için bir asıl görevli aylık ücretli alan/dal dersleri öğretmeninin çalışma izin teklifleri.

 15. Özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi sağlık hizmetleri alanı açacakların, hastane/hastanelerle yapacakları ve il sağlık müdürlüğünce onaylı protokol.

 16. Kurum binası kurucuya ait ise bina tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise binanın tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda en az bir yıllık kira sözleşmesi aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği.

 17. Tapu kütüğünde konut olarak kayıtlı bir ana taşınmazın bağımsız bölümlerinde açılacak anaokullarının bahçe kullanımı için kat maliklerinin oy birliği ile verecekleri muvafakat belgesi. (Belgede muvafakat veren kat sahibi veya vekillerinin ayrı ayrı muvafakatlerine ilişkin imzaları ile binanın kaç daireli olduğu ve imzaların kat sahibi veya vekillerine ait olduğuna ilişkin apartman yöneticisinin imzası bulunur.)

 18. Kurum binasının yapı kullanım izin belgesi.

 19. Denizcilik kursu ve havacılık kursu gibi özellik arz eden kurumlar için ilgili bakanlıkların uygun görüş yazısı.

 20. Yabancı uyruklular tarafından veya Türk vatandaşlarıyla ortaklık yolu ile açılacak milletlerarası özel ğretim kurumları için Cumhurbaşkanı Kararı.

 21. Milletlerarası özel öğretim kurumları için, uygulayacakları programın denkliğinin kabul edildiğine dair Dışişleri Bakanlığından tasdikli, izin veren ülkenin eğitiminden sorumlu birimi tarafından düzenlenen belge.

 22. 492 sayılı Harçlar Kanunu gereği ruhsatları harca tâbi kurum açacaklar için harç yatırıldığına dair onaylı belge.

 23. Organize sanayi bölgesi içinde veya dışında özel meslekî ve teknik Anadolu lisesi açacakların, öğrencilerinin beceri eğitimi/staj çalışması/yaz uygulamalarını yapabilecekleri; okul ile aynı il sınırları içerisinde ve destek verilmesi kararlaştırılan alanlarda/dallarda faaliyette bulunan orta veyahut büyük ölçekli işletme/işletmelerle yapacakları en az 10 yıl süreli protokol.

 24. Organize sanayi bölgesi içerisinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği haricindeki kişiler tarafından açılacak özel öğretim kurumları için ilgili organize sanayi bölgesi yönetim kurulu başkanlığından alınacak uygunluk görüş yazısı.

 25. Açılacak okulun Bakanlık Coğrafi Bilgi Sistemine (MEBCBS) eklenmek üzere; Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayımlanan formatta bina, duvar, bahçe ve benzeri detayların yer aldığı ölçüm kroki verisi.

 26. Özel öğretim kursları, sosyal etkinlik merkezleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için kurucu gerçek kişi ise kurucunun, tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin öğrenim belgesi veya hizmet cetveli.

 27. Gerçek kişilerde kurucu, tüzel kişilerde kurucu temsilcisinin vesikalık fotoğrafı.

 28. Vergi levhasının fotokopisi.


DOSYANIN HAZIRLANMASI

 • Yukarıda belirtilen tüm belge ve raporlar hazırlandıktan sonra danışmanlığımız tarafından üç suret dosyası hazırlanır.

 • Hazırlanan Dosya Kurucu / Kurucu temsilcisi tarafından Kaymakamlığa (İlçe MEM) veya Valiliğe (İl MEM'e) teslim edilerek müracaat edilir.


DOSYANIN TESLİMİ - MÜRACAAT - TAKİP

 • Hazırlanan dosya kurucu/kurucu temsilcisi tarafından Kaymakamlığa (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne) veya ​Valiliğe (İl Milli Eğitim Müdürlüğüne) teslim edilerek müracaat edilir.

 • Açılacak Kurum hakkında müfettişlerce rapor hazırlanır,

 • Müfettişlerce hazırlanan rapor İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teftiş Kuruluna teslim edilir.

 • Rapor olumlu ise Valilik veya Bakanlık tarafından ruhsat verilir.

SONUÇ

 • Ruhsat geldikten sonra kurumun açılan kurum MEBBİS, e-Okul ve e-Özel programları konusunda bilgilendirilir.

 • Kurumun tam faaliyete geçebilmesi için gerekli personel atama işlemleri yapılır.

 • Hayırlı olsun temennisinde bulunulur

Zeki Palu - Danışman

İlk ve orta öğrenimini Elazığ'da tamamladı. Büro Yönetimi ve İşletme Fakültesini bitirdi. 28 Yıl Milli Eğitim Müdürlüklerinde görev yaptıktan sonra 2015 yılında Özel Öğretim Kurumları Şubesinden emekli oldu. Şu anda danışman olarak size hizmet için burada!..

Zeki Palu - Danışman
bottom of page